ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 2018

13 พฤษภาคม 2018 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม 
27 พฤษภาคม 2018 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
3  มิถุนายน  2018 วัดพระเมตตา ไทรงาม

10 มิถุนายน  2018  วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย  

Credit: Facebook วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย 

ฉลองสังฆภาพ 50 ปี  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ชุด 1

ชุด 2

24 มิถุนายน 2018 วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง 

30 มิถุนายน 2018  ฉลองครบ 150 ปีผู้ก่อตั้ง
คณะคามิลเลียนหญิง 

1 กรกฏาคม 2018 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง 
22 มิถุนายน 2018  วัดนักบุญยาโกเบ 

12 สิงหาคม 2018
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสมโภชนักบุญคลารา ผู้สถาปนาคณะซิสเตอร์ กลาริสกาปูชิน และ
โอกาส 25 ปีชีวิตนักบวช ของ ซิสเตอร์ มารีอา เกียรา (มณีรัตน์ ทศพงศ์)
สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ