บุคคลากร

ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิกปัจจุบัน
1.คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี
2.นายณัฐพล สัตถาผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยุ
3.นายกิตติพงษ์ ธวัชวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
4.นายประสบศักดิ์ พิมพ์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์
5.นายศุภชัย ฮะกิมเต็ก เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างไฟฟ้า (Part Time)
6.นายพูนศักดิ์ ใจชื่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคสนาม (Part Time)