ประวัติความเป็นมา

กว่าจะมาเป็น “สื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี”

หน่วยงานสื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี เกิดขึ้นจากนโยบายของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยที่ต้องการให้มีตัวแทนผู้สื่อข่าวของแต่ละสังฆมณฑลและมีหน่วยงานย่อยในท้องถิ่นเพื่องานด้านสื่อมวลชนจะได้ขยายกว้างไกลออกไป มิใช่อยู่เพียงในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น

แรกเริ่มทีเดียวทางสังฆมณฑลราชบุรี ก็มอบหมายให้พระสงฆ์ท่านหนึ่งเป็นตัวแทนของสังฆมณฑล ทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ส่งข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสังฆมณฑลให้กับสื่อมวลชนประเทศไทย พร้อมกับมีฆราวาสบางคนที่เป็นนักข่าวของอุดมศานต์ก็ส่งข่าวไปด้วยเช่นเดียวกัน ยังไม่มีสำนักงานประจำ บรรดาพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบก็ผลัดเปลี่ยนกันรับหน้าที่เป็นตัวแทนของสังฆมณฑลเพื่อทำงานในด้านนี้ ซึ่งภาระงานในช่วงแรก ๆ จะเน้นเรื่องการส่งข่าวเพื่อลงหนังสือพิมพ์อุดมสารรายสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่ ในคอลัมภ์ “สังคมภูธร” ซึ่งเป็นคอลัมน์ข่าวจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ในประเทศไทย

ประมาณปี 1993 คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ หรือ “พ่ออ้วน” ได้รับมอบหมายหน้าที่จากพระสังฆราช ยอห์นบอสโก มนัส จวบสมัย ให้ดูแลงานด้านสื่อมวลชนของสังฆมณฑลอย่างเป็นทางการ และนั่นคือ จุดกำเนิดของ “สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี” โดยมีภาระกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ของสังฆมณฑลให้รับผิดชอบเรื่อง เครื่องเสียง ในงานฉลองวัดต่าง ๆ โดยยืมตู้ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องเสียงจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิคมาใช้ในช่วงแรก ซึ่งต่อมาก็ได้ทยอยจัดซื้อชุดเครื่องเสียงมาเป็นของหน่วยงานเพื่อให้บริการในงานต่าง ๆ ของสังฆมณฑล
ปี 1994 นอกจากงานบริการเครื่องเสียงและการส่งข่าวอุดมสารเป็นประจำแล้ว ทางสถานีวิทยุ ตชด. FM. 97.75 MHz จ.กาญจนบุรี โดยคุณวินิจ โรจนวงศ์ ได้ให้โอกาสทางสื่อมวลชนคาทอลิกฯราชบุรี ผลิตรายการวิทยุออกอากาศกับทางสถานี โดยออกอากาศพร้อมกันกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี รวม 3 สถานี ซึ่งในปีนั้นเป็นปีครอบครัวสากล ทางสื่อมวลชนจึงเริ่มผลิตรายการ “ครอบครัวสุขสันต์” โดยการอัดเป็นเทปรายการและจัดส่งไปยังสถานีเพื่อออกอากาศ

ประมาณปี 1996 ทางไทยสกายทีวี (ดาวเทียม) ให้โอกาสทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ผลิตรายการทีวีออกอากาศทางช่อง 12 ทางด้านสื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรีรับหน้าที่ผลิตรายการ “พบพระคริสต์” และข้อคิดสะกิดใจบางส่วน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือและสถานที่เพื่อใช้ผลิตรายการ และด้วยความใจดีของคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดราชบุรี คือ คุณพ่อ(พระสังฆราช)สิริพงษ์ จรัสศรี ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณใต้วัดเป็นสำนักงาน โดยเครื่องมือส่วนใหญ่ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี และความร่วมมือของบรรดาพระสงฆ์ ผู้มีน้ำใจดีอีกหลายท่านมาร่วมกันผลิตรายการ และจากการเริ่มต้นที่มาจากน้ำใจดีของหลายท่าน หน่วยงานสื่อมวลชนฯ จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งมีชื่อหน่วยงานอยู่แล้ว และสามารถจะให้บริการงานต่าง ๆ ได้

ระยะแรก สื่อมวลชนฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำเพียงไม่กี่คนและมีเจ้าหน้าที่ Part time เข้ามาช่วยตามโอกาสต่าง ๆ แม้จะมีบุคลากรไม่มากแต่ทุกคนก็ทำงานกันอย่างแข็งขัน และได้ช่วยพัฒนางานของสื่อมวลชนฯ เพื่อตอบสนองงานของสังฆมณฑลให้คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น เป็นต้น การถ่ายภาพ งานบันทึกเสียง และระบบวีดิโอวงจรปิด ตามงานฉลองวัด และพิธีสำคัญต่าง ๆ ซึ่งคุณพ่อศิริศักดิ์ ได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองและถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2004 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกฝั่งตรงข้ามกับวัดนักบุญยอห์นบอสโก (สำนักพระสังฆราชเก่า) เนื่องจากประสบกับปัญหาน้ำซึมเข้าท่วมสำนักงานในเวลาที่ฝนตก ทำให้อุปกรณ์เสียหายอยู่หลายครั้ง

ปี 2005 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ประธานฝ่ายธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี มีความสนใจที่จะตั้งสถานีวิทยุชุมชนเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแพร่ธรรมและประกาศข่าวดี จึงได้นำทีมงานไปศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุชุมชนต้นแบบ FM 100.75 MHz หรือวิทยุเสียงชุมชน จ.กาญจนบุรี โดยการนำของคุณเกษม ศรีพุก และกลับมาเริ่มดำเนินการตั้งสถานีโดยใช้ดาดฟ้าของบ้านเณรราชบุรีเป็นที่ตั้งเสาสัญญาณ และมีห้องส่งอยู่ที่สำนักงานของสื่อมวลชน เริ่มทดลองส่งสัญญาณออกอากาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2005 ในคลื่น FM 106.75 MHz

ปีการศึกษา 2006 คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ ได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก และคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ มี ซิสเตอร์ อภิชญา พูลโภคผล คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี และ เจ้าหน้าที่อีก 2 ท่าน เป็นผู้ร่วมงาน คุณพ่อเสนอ ได้พัฒนางานวิทยุ โดยช่วงแรกคุณพ่อได้มอบหมายให้ซิสเตอร์ อภิชญา ดูแลและรับผิดชอบในส่วนของสถานีวิทยุ FM 106.75 MHz ราชบุรี โดยรายการวิทยุในช่วงนั้นออกอากาศตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. สามารถส่งสัญญาณออกอากาศให้รับฟังได้ภายในเขต อ.เมือง ซึ่งในระยะหลังคุณพ่อเสนอเห็นว่า สถานีวิทยุชุมชนนี้เริ่มมีผู้ฟังมากขึ้น จึงได้ปรับปรุงเครื่องส่งสัญญาณให้ไกลมากขึ้นและย้ายคลื่นความถี่เป็น FM 107.75 MHz ราชบุรี โดยมีการปรับผังรายการและขยายเวลาในการออกอากาศเป็น 24 ชั่วโมงและเพิ่มช่องทางรับฟังในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.loveisradio.com เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 โดยคุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี

นอกจากสถานีวิทยุชุมชนแล้วคุณพ่อเสนอได้รับมอบหมายจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ให้ผลิตรายการโทรทัศน์อีกรายการหนึ่งชื่อว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา” ซึ่งนำไปออกอากาศในเช้าตรู่วันอาทิตย์ เวลา 04.00 น. ผ่านช่อง 9 โมเดิ้ลไนท์ทีวี

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวกได้เป็นผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี ได้พัฒนา ให้หน่วยงานสื่อมวลชนฯ เป็นรูปร่างและเป็นระบบมากขึ้น โดยพยายามจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พี่น้องคริสเตียนได้เข้ามาร่วมจัดรายการวิทยุ การจัดอบรมงานด้านสื่อมวลชน เพื่อพัฒนา บุคลากรทางการศึกษาในเครือสังฆมณฑล นักเรียน และบุคคลภายนอกอีกด้วย

ปี 2017 คุณพ่อเสนอ ได้รับตำแหน่ง เป็นอุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี และคุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ กลับมารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยสื่อมวลชนคาทอลิกอีกครั้งหนึ่ง งานด้านสื่อมวลชนยังคงเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้ เพื่อจะเป็นผู้ส่งสารและเรื่องราวดีต่อไปยังชุมชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน

การดำเนินงานของสื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี

1.ผลิตสื่อประเภทรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านทางคลื่นความถี่ FM 107.75 MHz ราชบุรี และ www.loveisradio.com ซึ่งออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

2.รับผลิตสื่อประเภทรายการโทรทัศน์ สื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรีสามารถผลิตสื่อประเภทวีดิโอ VTR และPresentation ต่าง ๆ

3.ให้บริการเครื่องเสียงและวงจรปิดในงานฉลองวัดและพิธีสำคัญต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังฆมณฑล

4.รับผลิตสื่อเสียงและสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานภายในและนอกสังฆมณฑล

5.จัดอบรมให้ความรู้งานด้านสื่อมวลชน เช่น การถ่ายภาพเบื้องต้น การถ่ายภาพในสตูดิโอ

การจัดรายการวิทยุ เทคนิคการเขียนข่าว แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป