เพลงคาทอลิก

รวมเพลงคาทอลิกชุดที่ 1
รวมเพลงคาทอลิกชุดที่ 2 

รวมเพลงมิสซา
รวมเพลงคาทอลิกชุดที่ 3