ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก-“พระสันตะปาปาตรัสสอนเรื่องการแพร่ธรรมของอัครสาวก”

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 15-07-2018 “พระสันตะปาปาตรัสสอนเรื่องการแพร่ธรรมของอัครสาวก”

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว
ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน  วันนี้พระองค์ทรงสอนสัตบุรุษเรื่องลักษณะเฉพาะของการแพร่ธรรมของอัครสาวก 2 ประการคือ พันธกิจจะต้องมีหัวใจ และภารกิจก็จะต้องมีโฉมหน้า

Cr.Thai CatholicMedia -CSCT-

Related posts