ประชาสัมพันธ์ 

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52

“ความจริงจะทำ ให้ท่านเป็นอิสระ”(ยอห์น 8:32)
ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ

สมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำนัก
สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
2 สิงหาคม 2018 วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52
อ่านเพิ่มเติมกดลิงค์ >>>>   ดาวน์โหลดหรือเปิดเพื่ออ่าน

Related posts