ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 07-11-2018 ข้อคิดพระบัญญัติประการที่ 7 “อย่าลักขโมย”

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 07-11-2018 ข้อคิดพระบัญญัติประการที่ 7 “อย่าลักขโมย”

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน วันนี้พระองค์ทรงสะท้อนข้อคำสอนไปที่พระบัญญัติประการที่ 7 “อย่าลักขโมย” โดยทรงเน้นว่า “ชีวิต คือช่วงเวลาแห่งการให้ มิใช่ช่วงเวลาแห่งการจับจองเป็นเจ้าของ”

Related posts