ชมวีดิโอ >พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และ พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม ผู้อ่านพระคัมภีร์

Continue Reading

ศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019 สื่อมวลชนคาทอลิกสัง […]

Continue Reading