ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 

เตรียมสถาปนา “นักบุญเปาโลที่ 6 พระสันตะปาปา

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 05-08-2018 เตรียมสถาปนา “นักบุญเปาโลที่ 6 พระสันตะปาปา”  เที่ยงวันอ…

Read More